Consumentenkoop

Garantie is geen toverwoord

In boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat de koop geregeld. Naast de verplichtingen van de koper (betalen) en de verkoper (leveren) is bepaald dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Anders gezegd: hetgeen u koopt of verkoopt moet aan de verwachting van de andere partij voldoen. Als een zaak niet aan die verwachting voldoet, kan sprake zijn van non-conformiteit en dat geeft de koper allerlei mogelijkheden.

In geval zaken wordt gedaan tussen een professionele verkoper en een consument, gelden de regels van het consumentenrecht. Consumenten zijn doorgaans nog beter beschermd. Van die bescherming kan niet contractueel worden afgeweken. Voor de vraag of een zaak aan de verwachtingen van de consument voldoet, wordt bij de beantwoording veel waarde aan de doorgaans kwetsbare positie van de consument gehecht. Als een afwijking van hetgeen partijen zijn overeengekomen binnen zes maanden na aflevering opspeelt, wordt die afwijking geacht aanwezig te zijn vanaf het van aflevering. De consument hoeft dus niet te bewijzen dat de afwijking er van meet af aan was, maar de verkoper moet bewijzen dat de afwijking als gevolg van het handelen van de consument is ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de consument in een comfortabele zetel wordt geplaatst.

Enige tijd geleden procedeerden de advocaten van FTW Advocaten namens een cliënt tegen een autohandelaar uit de buurt van Utrecht. Onderwerp van geschil was of het niet volledig richten van een ex-schadeauto, in casu een Audi TT Roadster 2.0, een non-conform product oplevert en ontbinding tot gevolg heeft.
De koopovereenkomst, waarin summier stond omschreven welke reparaties de autohandelaar zou verrichten aan de auto, hield partijen verdeeld. Cliënt meende dat de auto volledig gericht moest worden, terwijl de autohandelaar meende dat slechts de deurnaad gericht zou worden. Door dit meningsverschil ontving cliënt een auto die naar zijn smaak niet comfortabel (genoeg) reed. De wederpartij beriep erop dat het een ex-schadeauto betrof, waarvan niet meer verwacht mocht worden.

De autohandelaar wees er voorts op dat afgesproken was dat de auto zonder garantie zou worden verkocht. Met dit verweer is korte metten gemaakt: zoals gezegd kan niet ten nadele van de consument worden afgeweken bescherming die de wet aan consumenten biedt.

De rechter was uiteindelijk ook onverbiddelijk en stelde FTW Advocaten en haar cliënt volledig in het gelijk (vonnis). Cliënt had er op mogen vertrouwen dat hij een auto conform fabrieksspecificaties zou krijgen.

Voor beroepsmatige handelaren een wijze les: een beroep op garantie doorkruist niet de dwingendrechtelijke bepalingen van het consumentenrecht. Voor de consument een geruststelling dat, zelfs als zonder garantie gekocht is, dit niet inhoudt dat het product zonder meer aan alle verwachtingen voldoet. Garantie is geen toverwoord waarmee de verkopende partij zich gevrijwaard kan zien van claims.

FTW Advocaten heeft veel ervaring in het procederen namens consumenten, maar ook namens professionele partijen. Door deze ervaring zijn wij in staat om voor u, zowel in als buiten rechte, het verschil te maken. Voor vragen kunt u gerust contact met ons opnemen via info@ftwadvocaten.nl.

Ga terug

Overige blogs