Bezwaar tegen opname DNA

De rechter toetst bevel steeds strenger

Sinds een aantal jaren is het voor een grote groep veroordeelden verplicht om DNA af te staan. Dit DNA wordt dan opgenomen in een register (landelijke DNA Databank). Slechts tegen de opname in de DNA Databank kan bezwaar worden gemaakt. Er kan dus niet voorafgaand aan de afname worden geklaagd. Lange tijd leek het dat het indienen van het bezwaarschrift geen enkele zin had. Tegenwoordig zijn de rechters echter kritischer ter zake de opname in de DNA Databank, met name wat betreft minderjarigen.

Rechtbanken zijn kritisch als de formele vereisten niet in acht worden genomen. Indien er een fout zit in het bevel, bijvoorbeeld als het verkeerde artikel genoemd staat of dat het forum niet goed benoemd is, kan dat leiden tot gegrondheid van het klaagschrift. Dit geldt bijvoorbeeld ook indien de ondertekening van het bevel niet in orde is. Let wel: in dit soort gevallen kan de officier van justitie wél een nieuw bevel afgeven.

Ook bij inhoudelijke beoordelingen zijn rechters steeds strenger. Gegrondheid kan bijvoorbeeld volgen indien de veroordeelde heel jong was, indien er een hele lage straf is opgelegd, het ontbreken van een strafblad of als er een heel positief rapport van de Raad van de Kinderbescherming is. Uit een vrij recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-Noord Brabant (3 december 2013) blijkt dat de rechter ook erg streng toetst aan de uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Zelfs als het gaat om een relatief oude minderjarige (in casu was de veroordeelde 17) en er sprake is van meerdere veroordelingen kan de rechter komen tot gegrondheid van het bezwaarschrift. De rechter overweegt dat er wat hem betreft geen aanwijzingen zijn van een reële verwachting dat de veroordeelde in de toekomst andere misdrijven zal begaan.

Van belang is ook dat veroordeelden die in hoger beroep gaan toch DNA moeten afstaan. Indien een veroordeelde in hoger beroep wel wordt vrijgesproken, dient er alsnog een bezwaarschrift te worden ingediend welke uiteindelijk gegrond zal worden verklaard. Let wel: dit leidt natuurlijk tot schadevergoeding in de strafzaak, maar ook kunnen er kosten worden gemaakt voor rechtsbijstand voor het indienen van het bezwaarschrift. Die kosten kunnen worden geclaimd.

Neem contact met ons op indien u een bevel heeft ontvangen voor afname DNA. Hiertegen bezwaar maken kan zeker zinvol zijn.

Ga terug

Overige blogs