Speelgoedpistool of nepwapen: strafbaar?

FTW Advocaten wordt regelmatig geconfronteerd met cliënten die problemen met justitie krijgen vanwege bezit van een goed nagebootst speelgoedpistool. Doorgaans zijn deze nepvuurwapens legaal gekocht in het buitenland (in Duitsland, België, Kroatië zijn dergelijke wapens legaal) of zelfs gewonnen op een Nederlandse kermis.

Indien deze wapens in het verleden werden gevonden bij een doorzoeking, werden ze in beslaggenomen en onttrokken aan het verkeer. De bezitter kreeg een boete. Helaas gebeurt dit nog steeds. Volledig ten onrechte.

De regelgeving voor het bezit van wapens is verre van overzichtelijk. Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wet wapens en Munitie zijn wapens in de zin van deze wet onderverdeeld in categorieën. Onder categorie I, onder 7° vallen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.
Ingevolge het vierde lid zijn, onverminderd het bepaalde in het eerste lid, onder categorie I, sub 7°, geen wapens in de zin van deze wet voorwerpen die klaarblijkelijk zijn bestemd om als speelgoed te worden gebruikt en die redelijkerwijze niet geschikt kunnen worden geacht om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen. Het moet dan gaan om wapens die evident als speelgoed konden worden aangemerkt, zoals een waterpistool.

Uit de onderliggende regelgeving (in artikel 3 Regeling WWM) volgde welke voorwerpen werden aangewezen. Het ging met name om  voorwerpen die voor wat betreft hun vorm en afmetingen een sprekende gelijkenis vertonen met vuurwapens. Op basis hiervan was het tot voor kort strafbaar om een gelijkend speelgoedpistool te bezitten of te verkopen. De achterliggende reden was dat met een dergelijk wapen een overval kon worden uitgevoerd, omdat een slachtoffer zich niet minder bedreigd zal voelen. In een stresssituatie zal men een echt wapen niet van nepwapen kunnen onderscheiden.

De bepaling dat speelgoedwapens die op echte wapens lijken onder categorie I wapens vallen is echter in 2014 geschrapt (zie ook de Circulaire wapens en munitie 2014). Deze wijziging is het gevolg Europese Regelgeving die in de ons omringende landen al veel langer van kracht was.  De onderhavige richtlijn (2009/48/EG, bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat veel minder ruimte om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Regeling  wet wapens en munitie voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel.

Dit betekent dat sinds juli 2014 het bezit en de verkoop van (niet schietende) speelgoed replica’s is toegestaan, mits deze voorzien zijn van een CE keurmerk op het speelgoed en de verpakking. Een exacte replica van een Glock 17 als speelgoed kan dus vanaf nu ook in ons straatbeeld verschijnen, zij het voorzien van een – niet op afstand te herkennen – CE keurmerkje dat bovendien met een stift makkelijk zwart te maken is.

Politie en justitie zijn zich - in tegenstelling tot FTW Advocaten onvoldoende bewust van deze wijziging. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.

Ga terug

Overige blogs