Oplichting

Van oplichting is sprake als je een ander beweegt tot afgifte van een goed door het aannemen van een valse naam, valse hoedanigheid, listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels.

Oplichting is strafbaar gesteld in artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht.

De wettekst luidt:

Artikel 326

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, hetzij door het aannemen van een valse naam of van een valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, iemand beweegt tot de afgifte van enig goed, tot het verlenen van een dienst, tot het ter beschikking stellen van gegevens, tot het aangaan van een schuld of tot het teniet doen van een inschuld, wordt, als schuldig aan oplichting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2. Indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Voorbeelden van oplichting zijn:

  • Het bestellen en geleverd krijgen van eten en drinken in een restaurant terwijl de gast zich voordoet als betalende klant, maar van tevoren al weet dat hij niet zal gaan betalen;
  • Het onder een valse naam goederen te koop aanbieden op internet die na betaling door een kopende partij opzettelijk niet worden geleverd.

De jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot oplichting laat zien dat voor het antwoord op de vraag of sprake is van listige kunstgrepen of een samenweefsel van verdichtsels naast het aantal onware mededelingen met name de vertrouwenwekkende aard en de indringendheid van de gedane mededelingen van belang is. Vaak is een enkele leugen onvoldoende om te kunnen spreken van oplichting. Tegenwoordig wordt erg vaak aangifte gedaan van oplichting op markplaats. De jurisprudentie laat zien dat er vrij hoge eisen worden gesteld aan het bewijs voor oplichting. Hier liggen kansen voor de verdediging.

Vrijblijvend advies?

Bel: 088 5444 333
of e-mail ons
info@ftwadvocaten.nl